Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2021

Od dnia 01 lipca 2021r. zmianie ulega kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania.
Ponadto obowiązywać będą nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach, wprowadzone Uchwała NR 324/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2021r.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie osiągnęły średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nieprzekraczający w gospodarstwie:                                                                                                                             
- jednoosobowym 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. kwoty 2066,99 zł,                                                                     
- wieloosobowym 30 % przeciętnego w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. kwoty 1550,24 zł,

 Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS  w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 5167,47 zł.

Od 1 lipca 2021 r. za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. :
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas były to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (dochód brutto). Po zmianach odliczymy jeszcze podatek i składki zdrowotne (dochód netto) oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób niewchodzących w skład gospodarstwa domowego, na które ubiegamy się o dodatek.
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
•    w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
•    w przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowo, do dochodu wliczane będą inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in.:
•    renty, emerytury, dodatki do rent i emerytur poza dodatkiem pielęgnacyjnym i zasiłkiem pielęgnacyjnym;
•    alimenty, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pieniężne wypłacane, w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
•    stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
•    zasiłki dla bezrobotnych;
•    stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom;
•    świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie;
•    zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
•    dochody z gospodarstwa rolnego, wyliczone na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
•    kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
•    przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (wynagrodzenia osób do 26 roku);
•    dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
•    świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Poza uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust. 3 ustawy pozwalającym normatywną powierzchnię powiększyć o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do naliczenia dodatku mieszkaniowego, należy przedstawić łączne wydatki na mieszkanie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.