Jesteś tutaj: Start / Dobry Start

Dobry Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku,  w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia
 • przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się (osoby legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych)

 

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym środku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje  te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2) osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych  

3) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole!!

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
 • rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej
 • osoba ucząca się

 

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez:

 • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  empatia.mrpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

 

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wnioski należy składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.     

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.    

 

Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku.

 

dobrystart@opsmyslenice.pl – z takiego adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia.

 

Możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail.

 

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

 

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w UE.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie dobry start 1

  dobry start 1

 • Powiększ zdjęcie dobry start 2

  dobry start 2