RPO Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

31 maja 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: realizator całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

 

Wybrana została oferta Spółdzielnia socjalna ESSOR, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

22 kwietnia 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2021

P.o Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

z dnia 22.04.2021r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), Uchwały Nr  254/XXIX/2020  z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Gminy Myślenice w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz pełnomocnictwa nr OR.0052.118.2020  z dnia 04.08.2020r Burmistrza Gminy Myślenice.

 

 

 

Czytaj więcej o: konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

25 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

Informujemy, że Pan Krystian Twardowski złożył rezygnację z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

18 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

W związku z rezygnacją z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez  Szkolenia i doradztwo Marek Troc. przesłaną w dniu 15.03.2021 wybrana do realizacji zostaje oferta kolejna, która uzyskała największą ilość punktów czyli Pan Krystian Twardowski.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

5 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: realizator całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

 

Wybrana została oferta Spółdzielnia socjalna ESSOR, ul. Siewierska 15, 41-260 Sławków.. Oferta uzyskała największą ilość punktów.