Jesteś tutaj: Start / CUS

CUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Myślenicach” - Kamień Milowy 1, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie data
Powołanie Zespołu Projektowego - Zarządzenie Burmistrza

listopad – grudzień 2020 r.

(18 grudnia 2020 r.)
Powołanie Zespołu ds. Modelu Centrum Usług Społecznych  – Zarządzenie Burmistrza

listopad - grudzień 2020 r.

(30 listopad 2020r.)
Wyłonienie w drodze konkursu ofert eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych    w obszarze usług społecznych

grudzień 2020 r.

( 15 grudnia 2020r.)
Wyłonienie w drodze konkursu ofert podmiotu który przeprowadzi i sporządzi diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

grudzień 2020 r.

Wyłonienie w drodze konkursu ofert podmiotu który udzielał będzie poradnictwa prawnego, konsultacji specjalistycznych dla kadry Zamawiającego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Myślenice styczeń 2021 r.
Opracowywanie dokumentu Plan Wdrażania CUS - Zespół ds. Modelu CUS 

styczeń – kwiecień 2021 r.

(godz. 8:00, 18 stycznia 2021r., sala konferencyjna UMiG nr 13,

godz. 9:00, 29 stycznia 2021r., sala konferencyjna UMiG nr 13)
Przedstawienie dokumentu „Plan Wdrażania CUS”     do akceptacji Burmistrzowi Gminy Myślenice i Radzie Programowej Kwiecień 2021

p.o. Dyrektor MGOPS

Małgorzata Aleksandrowicz

Artykuły

Konsultacje specjalistyczne – poradnictwo prawne w tym indywidualne

22 stycznia 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: BZP/271/6/2021

 

Nazwa zadania: Konsultacje specjalistyczne – poradnictwo prawne w tym indywidualne

 

https://portal.smartpzp.pl/gmina-myslenice/public/postepowanie?postepowanie=12732492

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

5 stycznia 2021

P.O. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

 

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z konkursem ofert na realizację zadania: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
2) przedstawią rekomendację do udziału w komisji wystawioną przez podmiot wymieniony  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Weryfikacja przed przystąpieniem do udziału w pracach komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Osoby zainteresowane udziałem w komisji prosimy o zgłaszanie się poprzez przesłanie informacji mailem na adres  e-mail: sekretariat@opsmyslenice.pl do dnia 11.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

31 grudnia 2020

PS-4221-3/20

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

28 grudnia 2020

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych”

 

Działając na podstawie ust. 6, pkt p) treści Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o zakończeniu (zamknięciu) postępowania bez dokonania wyboru oferty. Niniejsze postępowanie z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem warunku udziału w postępowania a wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostaje zamknięte bez wyboru oferty, gdyż nie jest możliwe dokonanie wskazania kręgu ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu.   

Czytaj więcej o: ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Protokół z wyboru wykonawcy

21 grudnia 2020

Protokół z wyboru wykonawcy - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

Pliki do pobrania