Karta Rodzina 3+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MYŚLENICKA KARTA RODZINA 3 +

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka Karta Rodzina 3 + wydawana będzie w Centrum Usług Społecznych ul. Słowackiego 82 w Myślenicach na Dzienniku Podawczym.

Adresatami Karty Rodzina 3+,  są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Rodzina wielodzietna, należy przez to rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą) zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Myślenice, składającą się z jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko szkoły ponadpodstawowej (do członków rodziny nie zalicza się dziecka które zawarło już związek małżeński).

Rodzina zastępcza, należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dziecko należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione.

Osoba zamieszkał na terenie Miasta i Gminy Myślenice – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały w Gminie Myślenice od co najmniej 24 miesiące przed datą złożenia przedmiotowego wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej, tj:

- w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem;

- w przypadku dzieci akt urodzenia, a jeżeli uczęszczają do szkoły, także aktualna legitymacja szkolna;

- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);

Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty.

Karta  wydawana będzie po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  Karta wydawana jest na okres 3 lat. W przypadku osób uczących się w wieku powyżej 18 roku życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w tutejszym Centrum  dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

 Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna.

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości. Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej o której mowa w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wydaje duplikat Karty.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto i Gminę Myślenice dla członków rodzin.

 

Karta ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych  po przez oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Przy odbiorze Karty, uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i preferencji, przysługujących na dzień wydawania Karty.

Aktualny katalog ulg i rabatów dostępny będzie na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 1 998  lub 790551715.