Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Obraz2

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  realizuje Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Jest to program Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na podstawie umowy nr 381/OPS/2021 oraz aneksu nr 1/2021 .

Na realizację zadania Centrum Usług Społecznych w Myślenicach otrzymało kwotę:  121 084,00 zł.

Okres realizacji programu: 12.04.2021r. – 31.12.2021 r.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla :

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenckie polegają m.in. na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:

  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianie spraw urzędowych,
  • korzystanie z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także dotarcie i powrót do/z placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z póź. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z   innych źródeł.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

W chwili obecnej grupa docelowa  liczy 22  osoby  mieszkająca na terenie Gminy Myślenice, w tym:

  • 7 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • 12 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności                  wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Realizacja programu przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej, wsparcia emocjonalnego osoby i rodziny uczestnika  , zwiększenia  szansy na prowadzenie bardziej samodzielnego życia, rozwijania zainteresowań oraz poprawę funkcjonowania w życiu społecznym.

Więcej o Programie na stronie Programu