Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób pełnoletnich z terenu Gminy Myślenice, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach prowadzi mieszkanie chronione treningowe.

Mieszkanie chronione treningowe  zapewnia usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie  lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie  samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

 • samoobsługi;
 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;
 • efektywnego zarządzania czasem;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • załatwiania spraw urzędowych;
 • utrzymaniu więzi rodzinnych;
 • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 • poszukiwania pracy.

Decyzję o skierowaniu  do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:

 • udzielenie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
 • usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu, readaptacja i powrót do środowiska,
 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych i chorych, pozbawionych pomocy ze strony bliskich, celem uzdolnienia ich do lepszego radzenia sobie z problemami życia codziennego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien w szczególności:

 • umożliwić przygotowanie się  użytkowników do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • stwarzać możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych, emocjonalnych itp. przy wsparciu pracownika socjalnego i innych specjalistów,
 • uczyć pozyskania samodzielnego mieszkania,
 • uczyć ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, umożliwiać rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje własne życie,
 • stwarzać możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy,
 • pomagać w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym obejmuje :

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • usługi opiekuńcze,
 • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie : samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijanie kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych,
 • pomoc w: przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

Wsparcie o którym mowa zapewniają w szczególności: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun.

Uchwała nr 110/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.