Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Od dnia 09 lutego 2023r. zmianie ulega kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania.  Ponadto obowiązują nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,                                         
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,                                                                                                                                                               
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,                                                                                                    
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,                                                                                                        
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Dochody:  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie osiągnęły średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nieprzekraczający w gospodarstwie :

 • jednoosobowym 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. kwoty 2 538,46 zł,
 • wieloosobowym 30 % przeciętnego w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. kwoty 1 903,85 zł ( zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS  w 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 6 346,15 zł)

Od 1 lipca 2021 r. za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. :

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
 • w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 • w przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowo, do dochodu wliczane będą inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in.:

 • renty, emerytury, dodatki do rent i emerytur poza dodatkiem pielęgnacyjnym i zasiłkiem pielęgnacyjnym;
 • alimenty, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pieniężne wypłacane, w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom;
 • świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie;
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • dochody z gospodarstwa rolnego, wyliczone na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; (obecnie dochód za 2020 r. wynosi 3819,00 zł)
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (wynagrodzenia osób do 26 roku);
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Należy wykazać dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która:

 • wyprowadziła się z lokalu albo zmarła przez dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku,
 • przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Od dochodu członka gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy).

Powierzchnia mieszkania:                                                                                                                      

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:                                                                                                                                  

 1. 30%,                                                                                                                                                         
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: 
Powierzchnia  normatywnaOdstępstwa dopuszczone w ustawie
 + 30%+ 50%
dla 1 osoby35 m245,5 m252,5 m2
dla 2 osób40 m252,0 m260,0 m2
dla 3 osób45 m258,5 m267,5 m2
dla 4 osób55 m271,5 m282,5 m2
dla 5 osób65 m284,5 m297,5 m2
dla 6 osób70 m291,0 m2105m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do naliczenia dodatku mieszkaniowego, należy przedstawić łączne wydatki na mieszkanie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.                                                                                                                    

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Rada Miejska w Myślenicach Uchwałą nr 148/XXVI/2004 z dnia 28.04.2004r. zmniejszyła wskaźniki procentowe z 70% na 50%, tak więc wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się:

 1. Osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
 2. Jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji tj. obecnie 28,31 zł.
 3. W przypadku przekroczenia maksymalnej powierzchni użytkowej lokalu.
 4. Stwierdzenia w wyniku wywiadu, że:
  • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on wstanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe
  • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji,
 5. Osoba wnioskująca o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie wyraża zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz odmawia ona wraz z członkami gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia ostanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry –zarządcy budynku lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (właścicielowi lokalu w przypadku najmu lub podnajmu) . Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).                  2. Uchwała nr. 148/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.04.2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.                  3.Uchwała NR 324/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2021r.w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty potrzebne do staranie się o dodatek mieszkaniowy:

 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres 3-ch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Przydział lokalu mieszkaniowego,  umowa najmu, lub akt notarialny
 4. Aneks czynszowy za miesiąc poprzedzający złożenia wniosku.
 5. Zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych z zatrudnienia  lub z praktyki wg załączonego wzoru z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 6. Decyzja z ZUS o pobieraniu renty lub emerytury lub odcinki za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej wg załączonego wzoru, wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny
 8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych dochód ustala się na podstawie  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia złożonego przez osobę za okres 3-ch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 9.  W przypadku działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie o zryczałtowanym podatku dochodowym ( ryczałt, najem) należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania                                         
 10. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy przedłożyć nakaz płatniczy i wypełnić załącznik część III
 11. w przypadku uzyskania w okresie 3-ch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku innych dochodów nieopodatkowanych należy wypełnić załącznik część II.

Przepisy szczególne wprowadzone do ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. 3.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy właścicieli  lub zarządców budynków i lokali, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.