Czym są usługi społeczne?

Usługi społeczne to wspólne działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. Oznaczają one działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • reintegracji zawodowej i społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Program Usług Społecznych to dokument określający usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej i przyjmowany przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Realizacja Programu Usług Społecznych wynika z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowanych wniosków i rekomendacji przeprowadzonej na terenie Miasta i Gminy Myślenice, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 19 lipca o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych.

Zgodnie z Rekomendacjami zawartymi w dokumencie „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych” wyłoniono trzy obszary priorytetowe będące rezultatem wskazań respondentów podczas przeprowadzonych w gminie badań diagnostycznych:

 • wspieranie rodziny,
 • realizacja usług z zakresu pomocy społecznej,
 • wspieranie osób niepełnosprawnych.

W diagnozie wskazane zostały między innymi takie obszary priorytetowe:

 • Polityka prorodzinna i wspieranie rodziny,
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin – w szczególności rozwój oferty wspierającej,
 • Aktywność obywatelska,
 • Wsparcie aktywności społecznej,
 • Udostępnianie informacji o możliwości skorzystania z usług i ich rodzajach,
 • Realizacja usług społecznych, w tym w szczególności usług pomocy społecznej, zabezpieczenia społecznego, a także wsparcia kryzysowego na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej ujętej w zakresie terytorialnymi i kategorialnym.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.