Aktywne Myślenice II

Ue

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

Projekt „Aktywne Myślenice” realizowany będzie w okresie od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Wartość dofinansowania 586 835,00 zł. Wkład własny 104 040,00 zł.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.

Projekt jest skierowany do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeśli wychowują dzieci niepełnosprawne, wsparcie może być również skierowane do tych dzieci, jednak w pierwszej kolejności rozpatrywana jest sytuacja rodzica tzn. czy występuje u niego zagrożenie wykluczeniem społecznym. Należy o tym pamiętać kierując osobę do projektu.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w 2021 roku i 2022 roku, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie spełniających warunki rekrutacyjne.

Spośród osób zgłoszonych w III kwartale 2021 roku zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w Regulaminie Rekrutacji. W roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację kolejnych 22 osób do zakładanego stanu wszystkich uczestników tj. 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Warunki formalne, które uczestnik musi spełniać aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

  1. zamieszkanie na terenie Gminy Myślenice
  2.  podleganie wykluczeniu społecznemu (spełniają minimum jeden punkt poniżej).

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym :

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tzn. osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem 12 272 19 98

Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać dokumenty w budynku przy u. Średniawskiego 35A, Myślenice.

Możliwy jest również kontakt indywidualny z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie w miejscu zamieszkania.

Osoby, które zostały rekrutowane do Projektu Aktywne Myślenice w lipcu 2021r., aktualnie są objęte formami pomocy tj:

Rehabilitation

rehabilitacja ruchowa

Psychologist

wsparcie psychologiczne

Hearing

trening słuchowy

Diet

dietetyk

Chat

logopeda

Soft

terapia sensoryczna

Equestrian

hipoterapia 

Swimming

terapia wodna