Myślenicka Karta Rodzina 3+

Wnioski Obowiązują od 23.11.2023r.

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. ,, Myślenicka Karty Rodzina 3+” wydawana jest w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach – na  Dzienniku Podawczym.

Uchwałą nr 712/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 października 2023r.  uchwalony został nowy regulamin określający zasady przyznawania i korzystania z ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+”.

Adresatami Karty Rodzina 3+,  są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Myślenice spełniających poniższy warunek: – dorośli członkowie tych rodzin zamieszkują na terenie Gminy Myślenice i przynajmniej jeden z dorosłych członków rodziny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Myślenice ze wskazaniem Gminy Myślenice  jako miejsca swego zamieszkania,  bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dorośli członkowie tych rodzin  zgodnie z przepisami prawa nie rozliczają podatku dochodowego  , a są  zameldowani oraz zamieszkują na terenie Gminy Myślenice  – mogą uzyskać kartę, na okres 1-go roku. W tym celu do wniosku  osoba zobowiązana jest potwierdzić zameldowanie w Gminie Myślenice oraz udowodnić zaistnienie szczególnego przypadku i miejsce zamieszkanie na terenie Gminy Myślenice.

Rodzina wielodzietna, należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkującą na terenie Gminy Myślenice i rozliczającą podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Myślenice ze wskazaniem Gminy Myślenice jako miejsca swego zamieszkania, składającą się z jednego lub obojga rodziców ewentualnie opiekunów prawnych, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko szkoły średniej (do członków rodziny nie zalicza się dziecka które zawarło już związek małżeński);

Rodzina zastępcza, należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dziecko, należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione.

Karta, należy przez to rozumieć Myślenicką Kartę Rodziny 3+.

W celu przyznania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Centrum Usług      Społecznych w Myślenicach wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Myślenickiej karty Rodzina 3+”. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Myślenickiej Karty Rodzina 3+ składają rodzice lub opiekunowie prawni. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej, tj: w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem; w przypadku dzieci akt urodzenia lub dowód osobisty, a jeżeli uczęszczają do szkoły, także aktualną legitymację szkolną; w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu       o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

W przypadku rodzin korzystających ze świadczeń tutejszego Centrum, jest możliwość zweryfikowania danych członków rodziny  z systemów istniejących w bazie CUS Myślenice . W tym celu należy wypełnić załączone oświadczenie.

Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

W celu potwierdzenia rozliczenia podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych do wniosku należy załączyć kserokopię jednego z poniższych dokumentów :

– pierwszą stronę PIT , a to  PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT – 40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Myślenic  i powinien w nim być wskazany myślenicki  adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L) opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia, albo pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ( UPO) tego PIT-u,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku dochodowego na terenie Myślenice.

Strona winna okazać PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku o Kartę. Jeżeli na dzień złożenia wniosku wnioskodawca  nie rozliczył się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.

Karta  wydawana będzie po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  Karta wydawana jest na okres 3 lat  lub do czasu zakończenia nauki w szkole średniej z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku osób uczących się w wieku powyżej 18 roku życia Karta wydawana jest na okres do dnia 31 sierpnia roku, w którym planowane jest ukończenie nauki. Dokumentem potwierdzającym kontynowanie nauki szkolnej jest zaświadczenie z placówki edukacyjnej.

Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Przy odbiorze Karty, uprawniony otrzyma  aktualny katalog ulg i preferencji, przysługujących na dzień wydawania Karty. Katalog ulg i rabatów dostępny jest również na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna. W przypadku  dzieci  nie posiadających dokumentu  tożsamości, Karta  ważna  jest  wraz z Kartą rodzica lub opiekuna prawnego i jego dokumentem tożsamości.

W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Centrum Usług Społecznych o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wydaje duplikat Karty.

Wydane przed zmianą  Regulaminu, Myślenickie Karty Rodzina 3+ pozostają w mocy.

Wnioski do pobrania są na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 19 98 lub 790551715

Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Myślenice:

– 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

– 50% zniżki dla wszystkich członków z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za wstęp do kina prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

– 50% zniżki dla  wszystkich członków z rodzin wielodzietnych od obowiązujących cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aquarius

– 50% zniżki dla dzieci z rodzi wielodzietnych za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

– 10% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych na czesne w Samorządowym Żłobku w Myślenicach

Partnerzy:

1. Hotel MILENA

P.P.H.U.E. i W. Białożyt

ul. Dworcowa 22, 34- 360 Milówka

Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem( śniadania i obiadokolacje)- cena bez zniżki 1300 zł. na cały pobyt. Cena ze zniżką 23%: 1000zł. za cały pobyt osoba dorosła, 700 zł. za cały pobyt dziecko od 7 do 12 lat, 600 zł. dziecko od 3 do 7 lat za cały pobyt, dziecko 0-3 lata śpiące z rodzicami gratis. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.

Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum 2 osoby- pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.

Rezerwacja pod numerem telefonu: 33 8637 385, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl

2. RESTAURACJA „Siedem Smaków”10% rabatu na wszystkie potrawy zawarte w karcie menu restauracji.

ul. Zdrojowa 1A, 32- 400 Myślenice

3. Księgarni Pod Arkadami( Galeria Myślenicka)5% zniżki na wszystkie towary zakupione w sklepie.

ul. Słoneczna 2E 32- 400 Myślenice

4. Przychodni Weterynaryjnej THERIOS10% zniżki na usługi weterynaryjne; 5% zniżki na artykuły zoologiczne.

ul. Partyzantów 5a w Myślenicach:

5. Sklep Zoologiczno- Wędkarski „KOI”- 6% zniżki na cały asortyment zakupiony w sklepie

ul. Kościuszki 12 w Myślenicach

6. Firma Artykuły Przemysłowe Krystyna i Ireneusz Pędzisz, Piotr Tylek s.c.- 5% zniżki na wszystkie towary w sklepie z porcelaną i szkłem.

ul. Niepodległości 10  32- 400 Myślenice.

7. Rehabilitacja, Rekreacja, Odnowa Biologiczna „Promyk Jutrzenki”- 10% zniżki od obowiązujących opłat na usługi rehabilitacyjne. Myślenice, ul. Mickiewicza 40,

Kraków, ul. Żywiecka 16.

8. Kreatywni Animatorzy z siedzibą w Myślenicach, ul. Ujejskiego 98

10% zniżki na wszystkie usługi animacyjne pod wskazanym przez klienta adresem.

9. CORTIMED SP. z.o.o. Myślenice ul. Słowackiego 6
10% zniżki na zakup baterii, środków pielęgnacyjnych oraz akcesoriów (rożki, wężyki, słuchawki, filtry),
10% zniżki na wykonanie badania słuchu.