Myślenicka Karta Rodzina 3+

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+” wydawana jest w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach – na  Dzienniku Podawczym.

Adresatami Karty Rodzina 3+,  są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Rodzina wielodzietna, należy przez to rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą) zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Myślenice, składającą się z jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko szkoły ponadpodstawowej (do członków rodziny nie zalicza się dziecka które zawarło już związek małżeński).

Rodzina zastępcza, należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dziecko należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione.

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Myślenickiej Karty Rodzina 3+ składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty.

Karta  wydawana będzie po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  Karta wydawana jest na okres 3 lat. W przypadku osób uczących się w wieku powyżej 18 roku życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w tutejszym Centrum  dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

 Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna.

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości. Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej o której mowa w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wydaje duplikat Karty.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto i Gminę Myślenice dla członków rodzin.

 Karta ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych  po przez oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Przy odbiorze Karty, uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i preferencji, przysługujących na dzień wydawania Karty.

Aktualny katalog ulg i rabatów dostępny będzie na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Wydane przed zmianą  Regulaminu, Myślenickie Karty Rodzina 3+ pozostają w mocy.

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, iż Uchwałą nr 348/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021r.  uchwalony został nowy regulamin określający zasady przyznawania i korzystania z ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+”.

Na podstawie ww. Uchwały osoby niezameldowane na terenie Gminy Myślenice mają prawo ubiegać się o wydanie  ,,Myślenickiej Karty Rodzina 3+”, jeżeli podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczają w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Myślenice , ze wskazaniem Gminy Myślenice jako miejsca swego zamieszkania.

W tym celu należy okazać jeden z poniższych dokumentów:

pierwszą stronę PIT , a to  PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT – 40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Myślenic  i powinien w nim być wskazany myślenicki  adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L) opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia, albo pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku dochodowego na terenie Myślenice.

Strona winna okazać  PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku o Kartę. Jeżeli na dzień złożenia wniosku wnioskodawca  nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.

Przy składaniu wniosku należy również okazać oryginały dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej, tj:

– w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem;

– w przypadku dzieci akt urodzenia lub dowód osobisty* , a jeżeli uczęszczają do szkoły, także aktualna legitymacja szkolna;

 – w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

*W przypadku rodzin korzystających ze świadczeń tutejszego Centrum, jest możliwość zweryfikowania danych członków rodziny  z systemów istniejących w bazie CUS Myślenice . W tym celu należy wypełnić załączone oświadczenie.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 19 98 lub 790551715.

Myślenicka Karta Rodzina 3+

Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Myślenice:

– 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

– 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za wstęp do kina prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

– 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aquarius

– 50% zniżki dla dzieci z rodzi wielodzietnych za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

– 10% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych na czesne w Samorządowym Żłobku w Myślenicach

Partnerzy:

1. Hotel MILENA

P.P.H.U.E. i W. Białożyt

ul. Dworcowa 22, 34- 360 Milówka

Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem( śniadania i obiadokolacje)- cena bez zniżki 1300 zł. na cały pobyt. Cena ze zniżką 23%: 1000zł. za cały pobyt osoba dorosła, 700 zł. za cały pobyt dziecko od 7 do 12 lat, 600 zł. dziecko od 3 do 7 lat za cały pobyt, dziecko 0-3 lata śpiące z rodzicami gratis. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.

Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum 2 osoby- pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.

Rezerwacja pod numerem telefonu: 33 8637 385, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl

2. RESTAURACJA „Siedem Smaków”10% rabatu na wszystkie potrawy zawarte w karcie menu restauracji.

ul. Zdrojowa 1A, 32- 400 Myślenice

3. Księgarni Pod Arkadami( Galeria Myślenicka)5% zniżki na wszystkie towary zakupione w sklepie.

ul. Słoneczna 2E 32- 400 Myślenice

4. Przychodni Weterynaryjnej THERIOS10% zniżki na usługi weterynaryjne; 5% zniżki na artykuły zoologiczne.

ul. Partyzantów 5a w Myślenicach:

5. Sklep Zoologiczno- Wędkarski „KOI”- 6% zniżki na cały asortyment zakupiony w sklepie

ul. Kościuszki 12 w Myślenicach

6. Firma Artykuły Przemysłowe Krystyna i Ireneusz Pędzisz, Piotr Tylek s.c.- 5% zniżki na wszystkie towary w sklepie z porcelaną i szkłem.

ul. Niepodległości 10  32- 400 Myślenice.

7. Rehabilitacja, Rekreacja, Odnowa Biologiczna „Promyk Jutrzenki”- 10% zniżki od obowiązujących opłat na usługi rehabilitacyjne. Myślenice, ul. Mickiewicza 40,

Kraków, ul. Żywiecka 16.

8. Kreatywni Animatorzy z siedzibą w Myślenicach, ul. Ujejskiego 98

10% zniżki na wszystkie usługi animacyjne pod wskazanym przez klienta adresem.