Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Historia

Pomoc społeczna funkcjonuje w Polsce od stu lat. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918 rozpoczęło się konstruowanie wielu instytucji charakteryzujących nowoczesne, XX-wieczne państwa. Jedną z nich była opieka społeczna. Nowo powstałe państwo musiało na bieżąco reagować na potrzeby opiekuńcze będące konsekwencją I wojny światowej. Szczególnie istotne było w tym aspekcie wsparcie społeczeństwa, w tym organizacji społecznych, które przejmowały część zadań w zakresie pomocy potrzebującym.

Podstawą konstruowanego systemu opieki stała się Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej.

Lata Polski Ludowej (1944–1989) to najdłuższy okres w dziejach pomocy społecznej minionych stu lat. Wyróżniamy w nim trzy okresy: po zakończeniu działań wojennych trwała akcja pomocy doraźnej nazywana ratownictwem społecznym; rok 1948 r. stanowi umowną datę początku okresu stalinowskiego, mającego destrukcyjne konsekwencje dla systemu opieki społecznej; z kolei odwilż październikowa 1956 r. rozpoczęła czas budowania opieki społecznej w warunkach państwa socjalistycznego.

Podstawa prawna działania struktur opieki społecznej pozostawała ustawa o opiece społecznej z 1923 r., którą zmieniono dopiero w 1990 r.

Sytuacja opieki społecznej istotnie zmieniła się w okresie transformacji systemowej. Przesądziła o tym decyzja o przeprowadzeniu fundamentalnej reformy gospodarczej i przekonanie elit politycznych, iż konieczne jest stworzenie efektywnego systemu łagodzenia społecznych skutków transformacji. W związku z tym, w marcu 1989 r., w czasie obrad okrągłego stołu, podzespół ds. zdrowia ustalił ogólne kierunki reformy opieki społecznej oraz zatwierdził powołanie podzespołu ds. reformy pomocy społecznej (w ramach zespołu ds. reformy opieki zdrowotnej i społecznej), który miał opracować projekt zmian.

W dniu 21 listopada 1989 r. w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 49 ówczesnych województw reprezentujący sprawy społeczne i zdrowia oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył również ówczesny minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń. Przemiany ustrojowe, jakie się w ówczesnym czasie dokonywały w naszym kraju spowodowały konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie pomocy społecznej. W związku z planowanymi zmianami pojawiła się pilna potrzeba opracowania nowego projektu ustawy o pomocy społecznej oraz utworzenia ośrodków pomocy społecznej na szczeblu lokalnym.

W trakcie tego spotkania ustalono, że w gminach powstaną ośrodki pomocy społecznej a pomoc społeczna zostanie wyłączona z zadań realizowanych do tej pory przez Ministerstwo Zdrowia.

Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 r.

Ukształtowana w ten sposób struktura pomocy społecznej była nieskomplikowana i opierała się na sieci 2489 ośrodków pomocy społecznej w każdej gminie, wspieranych finansowo i organizacyjnie na poziomie województwa przez 49 wojewódzkich zespołów pomocy społecznej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach został powołany na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Myślenicach Nr XIV/62/90 podjętej w dniu 30 kwietnia 1990 roku, do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową.

Pierwszym kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach został Pan Jerzy Pitala, a następnie Pani Małgorzata Kulig, Pan Leszek Kutryba i Pani Maria Miłek. W latach 1999 -2020 ośrodkiem kierowała Pani Dorota Kłeczek.

Uchwałą Nr 279/XXXIII/2021 Rady Miejskiej z dnia 25.02.2021 w Myślenicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach został przekształcony od 1 kwietnia 2021 roku w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Pierwszym dyrektorem CUS w Myślenicach została Pani Małgorzata Aleksandrowicz.

Obraz1