Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym

Osoba bezdomna zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej to osoba niezamieszkująca w  lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Właściwość miejscową gminy zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Warunkiem przyznania pomocy w postaci schronienia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną  i  podpisanie kontraktu.

Zapewnienie schronienia może nastąpić przez przyznanie tymczasowego schronienia w  noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 • Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie  art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe  schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku jest odpłatny. Odpłatność  za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały ustalana jest w oparciu  o Uchwałę.

Uchwała nr 142/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice  stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny , bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

W noclegowni,  schronisku dla osób bezdomnych mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej a wydatki poniesione na ten cel nie podlegają zwrotowi.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MYŚLENICE PRZYZNAJE CUS W ZAKRESIE:

 • skierowania do schroniska, noclegowni,
 • udzielenie żywności i gorącego posiłku,
 • organizowania odzieży  adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych,
 • przedstawi możliwe rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,
 • pomocy i wsparcia psychologicznego,
 • pomocy prawnej,
 • pomocy w znalezieniu pracy,
 • pomocy w znalezieniu mieszkania,
 • pomocy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pomocy w sprawach urzędowych.

WIDZĄC OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE BEZDOMNOŚCI NIE BĄDŹ BIERNY ZAWIADOM ODPOWIEDNIE SŁUŻBY:

 • STRAŻ MIEJSKA – +48 12 639 25 23 lub 609600003
 • POLICJA – 112
 • POGOTOWIE RATUNKOWE – 112
 • CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W  MYŚLENICACH  – +48 12 27 21 998 , +48 12 27 43 321, 519 541 549

Pomoc osobom doświadczającym bezdomności oraz  nią zagrożoną niesie m.in. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Dzieło pozwala nieść najpotrzebniejsze wsparcie:

 •  doraźne – w łaźni, pralni i garderobie,
 •  specjalistyczne  – podczas konsultacji  socjalnych i zawodowych, w zaciszu gabinetów psychologicznych , a także na spotkaniach grup wsparcia.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wspiera osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością w dwóch Centrach mieszczących się w Krakowie:

 • Centrum przy ul. Loretańskiej 11
 • Centrum przy ul. Smoleńsk 4

Tel. + 48  12 433 51 70

link: dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/jak-pomagamy