Stypendia szkolne

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie( kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek zał. 1 wraz z oświadczeniem zał. 3  należy składać na Dzienniku Podawczym w Centrum Usług Społecznych  ul. Słowackiego 82 Myślenice   w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w nieprzekraczalnym  terminie  do 15 września  bieżącego roku.  

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać  w nieprzekraczalnym  terminie do 15 października bieżącego roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające  dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku). Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku .

W przypadku pełnoletniego ucznia należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej.

Wnioski inne niż załączony wzór, niewypełnione, bez kompletu załączników nie będą przyjmowane.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez  refundacje poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Przy wystawieniu faktury lub rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwa zakupionych artykułów.

 Faktury lub rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie i odzież miały adnotację  „sportowa”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, sprzedawca może to potwierdzić umieszczając na rachunku lub fakturze opis, pieczęć i czytelny podpis.

Paragony nie będą brane pod uwagę.!!!

Wypłata stypendium nastąpi po przedłożeniu  opisanych wyżej rachunków . Termin i forma zostanie ustalona po przedłożeniu rachunków.

Rachunki lub faktury powinny potwierdzać poniesienie wydatków  związanych z procesem edukacyjnym ucznia, w szczególności zakupu:

  • podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych, atlasów historycznych i geograficznych, tablic matematycznych, pomocy dydaktycznych  itp.
  • przyborów szkolnych ,artykułów piśmiennych,
  • plecaki, stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego:
  • sprzęt komputerowy,
  • biurka, fotel do biurka,
  • np. koszty abonamentu internetowego ( za okres danego roku szkolnego)
  • koszty wycieczki szkolnej lub „zielonej szkoły”,

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kserokopii faktury zbiorczej oraz zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, spodnie, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba, śmierć członka rodziny). Wniosek zał.2 i oświadczenie zał.3  o przyznanie zasiłku szkolnego (pomocy jednorazowej) należy złożyć w terminie  nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zdarzenie to powinno być należycie udokumentowane ( np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

WAŻNE  !!! Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Centrum Usług Społecznych ul. Słowackiego 82 w Myślenicach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana m-sca zamieszkania ucznia, zaprzestania nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia).