Stypendia szkolne

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy składać na Dzienniku Podawczym w Centrum Usług Społecznych  ul. Słowackiego 82 Myślenice w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w nieprzekraczalnym  terminie  do 15 września  bieżącego roku.  

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października bieżącego roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku). Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku.

W przypadku pełnoletniego ucznia należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej.

Wnioski inne niż załączony wzór, niewypełnione, bez kompletu załączników nie będą przyjmowane.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Przy wystawieniu faktury lub rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwa zakupionych artykułów.

Faktury lub rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie i odzież miały adnotację  „sportowa”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, sprzedawca może to potwierdzić umieszczając na rachunku lub fakturze opis, pieczęć i czytelny podpis.

Paragony nie będą brane pod uwagę!!!

Wypłata stypendium nastąpi po przedłożeniu  opisanych wyżej rachunków. Termin i forma zostanie ustalona po przedłożeniu rachunków.

Rachunki lub faktury powinny potwierdzać poniesienie wydatków  związanych z procesem edukacyjnym ucznia, w szczególności zakupu:

  • podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych, atlasów historycznych i geograficznych, tablic matematycznych, pomocy dydaktycznych  itp.
  • przyborów szkolnych, artykułów piśmiennych
  • plecaka, stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego
  • sprzętu komputerowego
  • biurka, fotela do biurka
  • abonamentu internetowego (za okres danego roku szkolnego)
  • wycieczki szkolnej lub „zielonej szkoły”

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kserokopii faktury zbiorczej oraz zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, spodnie, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba, śmierć członka rodziny). Wniosek i oświadczenie o przyznanie zasiłku szkolnego (pomocy jednorazowej) należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zdarzenie to powinno być należycie udokumentowane (np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).