Czym jest pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania CUS-u w zakresie zadań pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Zadania Centrum Usług Społecznych Myślenicach z zakresu Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
    i rodzin,
  • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom
    i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne

Świadczeniami niepieniężnymi

Podstawa prawna: