Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

BeneficjentGmina Myślenice 32-400
Koszt całkowity projektu3 124 766,20 zł  
Źródła finansowania projektuŚrodki Europejskie: 2 633 552,95 zł Dotacja Celowa: 491 213,25 zł  
Termin rozpoczęcia projektu01.11.2020r.  
Termin zakończenia projektu31.10.2023r.  

Celem głównym projektu jest opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego rozwiązania jakim jest przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w Centrum Usług Społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Gminy Myślenice. Projekt będzie realizowany zgodnie z Regulaminem konkursu Wsparcie tworzenia CUS i rozwój dostarczanych przez nie usług w oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Wypracowanie dokumentu pn. Plan Wdrażania CUS na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej Gminy Myślenice i obecnego stanu świadczenia usług społecznych oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych. Wypracowania modelu CUS, integracji usług zostaną wykorzystane wnioski z innych projektów np. „Liderzy kooperacji” realizowanego przez ROPS.. Plan będzie zawierał m.in. planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu KM-1.
  • Przygotowanie infrastruktury i kadry do planu wdrażania CUS.
  • Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym KM 
  •  Aktualizacja planu wdrażania CUS KM -3.
  • Przegląd działań realizowanych w projekcie KM – 4.

Działania w projekcie będą spełniać zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami poprzez realizację następujących standardów dostępności: szkoleniowy (szkolenia, warsztaty, doradztwo, usługi), materiały szkoleniowe przystosowane np. odpowiednia czcionka. Dal osób niewidzących możliwa jest procedura zapisu głosowego. Zgodnie z zasadą równości szans będzie alternatywa w postaci tekstu dla osób głuchych, która może zostać zamieniona w inną formę. Zapewnione zostanie również tłumaczenie na język migowy online poprzez wideotłumacza.

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”,

Działaniedata
Powołanie Zespołu Projektowego – Zarządzenie Burmistrzalistopad – grudzień 2020 r.  
Powołanie Zespołu ds. Modelu Centrum Usług Społecznych  – Zarządzenie Burmistrzalistopad – grudzień 2020 r.  
Opracowywanie dokumentu Plan Wdrażania CUS – Zespół ds. Modelu CUS styczeń – kwiecień 2021 r.  
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia oraz nadania statutu CUSluty 2021r.
Przedstawienie dokumentu „Plan Wdrażania CUS”     do akceptacji Burmistrzowi Gminy Myśleniceczerwiec 2021
Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie Programu Usług Społecznych w Gminie Myśleniceczerwiec 2021
Realizacja Planu Usług Społecznych, świadczenie usług społecznychczerwiec 2021- październik 2023
Powołanie Zespołu ds. Monitoringu przebiegu procesu testowania – Zarządzenie Burmistrzaczerwiec 2021
Raport z Monitoringumarzec 2022
Aktualizacja Planu Wdrażaniaczerwiec 2022
Przegląd działań realizowanych w projekciestyczeń-marzec 2023