Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

CUS w Myślenicach sprawia pogrzeby dla osób, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.  Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę Myślenice zgodnie z wyznaniem zmarłego po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem kościoła oraz zachowaniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.

W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Dyrektora CUS Myślenice.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku.

Realizację usług pogrzebowych CUS w Myślenicach zleca zakładowi pogrzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, obejmujące niezbędne czynności .

Uchwała nr 295/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Myślenice