Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.cusmyslenice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • możliwość włączenia jasnego tła
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)
 • możliwość zmiany kroju czcionki na standardową
 • Obrazki posiadają automatycznie generowane nazwy oraz opisy do łatwiejszej obsługi strony

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Niektóre elementy strony wpływające na funkcjonalność nie są zgodne z wcag (wtyczka do obsługi wydarzeń w czasie)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Ralski
 • E-mail: rralski@opsmyslenice.pl
 • Telefon: 12 272 19 98

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Słowackiego, 82 w którym mieści się Centrum Usług Społecznych nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa wszystkich petentów została zlokalizowana na podwyższonym poziomie „0” w Sali Obsługi Klienta, jednak dostęp jest utrudniony, ponieważ w budynku brak jest windy i podjazdu dla osób na wózkach. Komunikacja między poziomami odbywa się tylko klatkami schodowymi. W budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na teren Centrum można wejść z psem asystującym.