Praca socjalna

Praca socjalna jest specyficzną, profesjonalną usługą, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie w nich poczucia własnej wartości poprzez możliwości tkwiące w ludziach, w stosunkach interdyscyplinarnych oraz zasobach udostępnionych przez społeczności lokalne.

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej i przezwyciężenia ich trudnej sytuacji.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe jej metody, które stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem polega na ofiarnej, żmudnej i długoterminowej działalności pracownika socjalnego, który wykorzystując swą wiedzę udziela stosownej pomocy. Dział pracy socjalnej stale dostosowuje swoją ofertę do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Pracownicy socjalni działając na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami etyki zawodowej, są profesjonalistami od pomagania, podejmującymi decyzję jaki rodzaj wsparcia zaproponować osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracownicy socjalni realizują usługę metodycznej pracy socjalnej poprzez:

  • rozeznawanie sytuacji osób i rodzin, wspólne planowanie celów współpracy według etapów metodycznego postępowania,
  • kierowanie osób wymagających wsparcia lub porady do specjalistów np. psychologa, prawnika,
  • pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju druków i formularzy np. w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności w zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • rozmowę i udzielenie porady w ramach własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej i inne,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy, z wykorzystaniem projektów socjalnych, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • współpracę z Organizatorem Społeczności Lokalnej, Organizatorem Usług Społecznych oraz koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
  • współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sadami, policja, zakładami ubezpieczeń społecznych i innych specjalistami,
  • podejmowanie interwencji kryzysowej oraz realizowanie doraźnego wsparcia socjalnego,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na podstawie przepisów ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia nie tylko grupom wrażliwym społecznie (bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, uzależnionym itp.), ale również wszystkim mieszkańcom , którzy chcą poprawić jakość codziennego życia.

Pracownicy socjalni metodycznej pracy socjalnej:

Specjalista pracy socjalnej mgr Aneta Kraus,
tel. 883-551-315, akraus @ cusmyslenice.pl

Pracownik socjalny mgr Zofia Góralik,
tel. 574-555-480, zgoralik @ cusmyslenice.pl

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i profesjonalizm kadry dla zagwarantowania wysokiego poziomu udzielanego przez nas wsparcia, pomocy i poradnictwa. W swojej pracy wykorzystujemy skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia i strategie w rozwiązywaniu problemów społecznych. Działamy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, w partnerstwie z wieloma osobami,  instytucjami i organizacjami.

Pomoc drugiemu człowiekowi zawsze jest, i powinna być, wsparciem przy jednoczesnym zachowaniu przez niego przysługującej mu godności. Taka jest bowiem istota działania instytucji pomocy społecznej.

W celu otrzymania wsparcia w postaci pracy socjalnej należy zgłosić się do pracownika socjalnego do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82.