Dodatki energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716).– wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego:

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Klimatu i Środowiska , w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

  • 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716);                
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.