Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, że realizuje Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Jest to program Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania przekazano 134 472,72 zł.

Okres realizacji programu: 01.01.2022r. – 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o stopniu znacznym lub
  4. o stopniu umiarkowanym albo
  5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z póź. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane  innych źródeł.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Grupą docelową będzie 19 osób mieszkających na terenie Gminy Myślenice, w tym:

– 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– 12 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Realizacja programu przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej, wsparcia emocjonalnego osoby i rodziny uczestnika  , zwiększenia  szansy na prowadzenie bardziej samodzielnego życia, rozwijania zainteresowań oraz poprawę funkcjonowania w życiu społecznym.