Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, dzięki którym osoby przemieszczające się mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.

Świadczenia pieniężne podlegające koordynacji

  1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  2. Zasiłek pielęgnacyjny,
  3. Świadczenie pielęgnacyjne,
  4. Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
  6. Świadczenie rodzicielskie.
  7. Świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500+”.

Kto podlega koordynacji?

Jeżeli członek twojej rodziny przebywa za granicą, a nie jest to związane z leczeniem, podjęciem nauki lub pobytem turystycznym, to musisz się liczyć z dłuższą procedura przyznawania świadczenia.

W przypadku pobytu członka rodziny/drugiego z rodziców dziecka w jednym z kilkunastu krajów będących członkami Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z zatrudnieniem lub pobieraniem renty/emerytury/ zasiłku dla bezrobotnych itp. konieczne jest ustalenie, który organ Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice czy Wojewoda Małopolski będzie właściwy do przyznania  świadczenia.

W takiej sytuacji wniosek o przyznanie świadczenia i cała zebrana w sprawie dokumentacja przekazywana jest do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podejmuje stosowne rozstrzygnięcia. Organ ten rozstrzyga kwestię, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń – Polska czy państwo, w którym aktualnie pracuje członek rodziny/drugi z rodziców dziecka.

 Kluczowa podczas ustalania pierwszeństwa jest aktywność zawodowa obojga rodziców.

Są tu możliwe następujące sytuacje:

  1. Wojewoda odmawia przyznania świadczenia lub przyznaje świadczenie i przekazuje rozstrzygniecie do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, który wypłaca świadczenie.
  2. Wojewoda ustali, że Polska nie jest krajem pierwszeństwa wypłaty świadczenia i wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie przekazany do właściwej instytucji zagranicznej, która ma obowiązek rozpatrzyć przesłany wniosek. Tamtejsza instytucja zagraniczna przyzna oraz wypłaci świadczenie. W sytuacji, kiedy wysokość przysługujących za granicą świadczeń jest niższa od świadczeń, które przysługiwałyby na dzieci w Polsce, Wojewoda może przyznać prawo do dodatku dyferencyjnego. Jest to świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczeń przysługujących w Polsce i za granicą.
  3. Wojewoda uznaje, że nie zachodzi przypadek koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i przekazuje sprawę do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, który przyznaje lub odmawia przyznania świadczenia.

Aby ustalić, czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioskodawca musi przekazać informacje w formie załącznika dołączonego do wniosku o świadczenie  dotyczące:

– członka rodziny przebywającego za granicą: wskazanie kraju przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nr ubezpieczenia zagranicznego/indentyfikacyjnego, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP, dokładne daty wyjazdu, rozpoczęcia aktywności zawodowej (zatrudnienie, działalność gospodarcza, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych)

– aktywności zawodowej członka rodziny, który mieszka na terenie Polski w okresie pobytu członka rodziny/drugiego z rodziców dziecka za granicą.

Przekazanie pełnej informacji w załączniku przyczyni się do szybkiego przyznania i wypłaty świadczenia