20.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Światowy Dzień Pracy Socjalnej obchodzony jest na całym świecie każdego roku, w trzeci wtorek marca. W bieżącym roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej odbędzie się  21 marca 2023r.

W dniu tym profesjonaliści pracy socjalnej spotykają się celem wymiany doświadczeń i przekazania swojego przesłania lokalnym społecznościom i rządom, aby podnieść świadomość na temat pracy socjalnej i potrzebę rozwoju działań na tym polu. Każdego roku obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej związane są z innym hasłem.

 Tegoroczna edycja Światowego Dnia Pracy Socjalnej obchodzony jest pod hasłem „Poszanowanie różnorodności poprzez wspólne działania społeczne”.  

Zgodnie z definicją ustawową praca socjalna, to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Innymi słowami  mówiąc praca socjalna polega na pomaganiu pojedynczym osobom i rodzinom w sytuacjach, w których sobie nie radzą samodzielnie. To aktywizacja, inicjowanie, praca z lokalnymi grupami, organizacjami czy z innymi specjalistami. Może mieć formę poradnictwa (działania prewencyjne), mediacji czy wsparcia w odbudowywaniu utraconych zasobów.

 Główną zasadą pracy socjalnej jest poszanowanie godności drugiego człowieka i jego prawa do decydowania o sobie. W odróżnieniu od innych form pomocy społecznej, takich jak świadczenia pieniężne, może być świadczona wszystkim osobom, które jej potrzebują, bez względu na dochody.

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej organizowane są z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji. Charakterystyczną cechą obchodów były różnorodne działania podejmowane przez pracowników socjalnych, których inspirację stanowił „temat” uprzednio przyjęty przez Zespół Koordynujący. Działaniami podejmowanymi w czasie obchodów jest przede wszystkim promowanie profesjonalnej pracy socjalnej.

Przygotowania do pierwszego Światowego Dnia Pracy Socjalnej rozpoczęto w roku 2006, w trakcie obchodów Jubileuszu 50-lecia Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, datę pierwszych obchodów wyznaczono na 27 marca 2007 roku.Dzięki  przynależności do Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) powstała już polska wersja międzynarodowego plakatu promującego ten dzień.