Informacja o naborze wniosku do Programu AOON – edycja 2023 i Opieka wytchnieniowa.

04.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór do  Programów:

 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz
 • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Programy te finansowane są przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wsparcie dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługa asystencji osobistej będzie polegać na pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej  na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystentem może być osoba:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 • wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niebędąca członkiem rodziny uczestnika programu, spełniająca jeden z w/w warunków.

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem równoważnym.

Program ma zapewnić wsparcie dla opiekunów w formie wytchnienia nad codzienną opieką nad osobami z  niepełnosprawnością, poprzez czasowe odciążenie ich z bieżących obowiązków i zapewnienie im odpowiedniego czasu na odpoczynek i regenerację. Realizowany może być w dwóch formach:

1) w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
 • domu pomocy społecznej
 • w centrum opiekuńczo – mieszkalnym

2) w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora programu,
 • domu pomocy społecznej,
 • centrum opiekuńczo – mieszkalnym.

Wsparcie w ramach w/w Programów jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

W celu ustalenia zapotrzebowania na pomoc w formie „Opieki wytchnieniowej” lub  „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”  zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32- 400 Myślenice  do dnia 9 listopada 2022 r. – pokój nr 14, tel. 12 272 19 98 lub 12 274 33 21  wew. 114  i  118  lub 531 555 346.

 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

Link do strony Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx