09.10.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w okresie listopad – grudzień 2023 roku

Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 570/LVI/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice w okresie listopad – grudzień 2023 roku”.