„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

02.03.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje o przyjęciu przez Gminę Myślenice środków finansowych w kwocie 134 472,72 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Myślenice  w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania to kwota 134 472,72 zł.

W związku z powyższym Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Myślenice do wzięcia udziału w Programie „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne od wyżej wymienionego.

Kto może uzyskać wsparcie:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z usługi asystencji osobistej polegającej na :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojeździe z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie:

 • Karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu i dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w należy złożyć w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie CUS w Myślenicach ul. Słowackiego 82,w godzinach pracy CUS tj. od 7-17 w poniedziałek, 7-15 od wtorku do piątku,

– drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów wysłane na adres sekretariat@cusmyslenice.pl

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności,
 • w czasie korzystania  z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o których mowa w ust.9 finansowanych z innych źródeł.

Pliki do pobrania: