Dodatek węglowy w kwocie 3 000 zł

17.08.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Dodatek węglowy – czym jest?

To bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie 3 000 zł dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału.

Dodatek węglowy – kto może skorzystać?

Jednorazowy dodatek węglowy w kwocie 3000 zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych z godnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o Dodatku Węglowym.

Wniosek o dodatek węglowy – jakie informacje zawiera?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość

We wniosku trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania.

Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż
30 listopada 2022 roku.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

W celu usprawnienia wnioski można składać w następujących lokalizacjach:

  • Siedziba Centrum Usług Społecznych w Myślenicach przy ul. Słowackiego 82- urna
  • Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27 -urna
  • Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 -urna

Wnioski można również rejestrować za pomocą platformy ePuap skrzynka Centrum Usług Społecznych: /mgops_myslenice/SkrytkaESP

Świadczenia wypłacane są wyłącznie na podany we wniosku numer rachunku konta bankowego.