„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – usługi sąsiedzkie

29.05.2024 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Gmina Myślenice przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, będzie on realizował moduł I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Gmina Myślenice uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Myślenice  wstępnie planuje objąć usługami sąsiedzkimi 4 środowiska (osób w wieku 60 lat i więcej).

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu: 519 541 549,  12 272 19 98 wew. 108, 513 480 565.

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

 W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
 • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odpłatność wyliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwałą nr  460/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach       z dnia 28 marca 2022r. z póź.zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również tryb ich pobierania.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Świadczenie usług sąsiedzkich może odbywać się na podstawie umowy zlecenie.