Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

05.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór uczestników do Ministerialnego Programu „ Asystent Osobisty  Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2023. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania:  383 996,60  zł.

Nabór trwa do 15 stycznia 2023 roku

UCZESTNIK

Program realizowany przez CUS Myślenice zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • osobom   o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne.

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki.

ASYSTENT

Asystentem nie może być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika ( za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkałą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:

– dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

– co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym  w formie wolontariatu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków , o których mowa powyżej.

Asystent winien dołączyć:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej

W przypadku asystowania dziecku dodatkowo :

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Kartę Zgłoszenia Uczestnika ( z wymaganymi załącznikami)  należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w CUS w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Dokumenty  można wydrukować  w załączeniu poniżej lub pobrać w wersji papierowej w CUS Myślenice ul. Słowackiego 82.

Załączniki: