Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

27.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje iż od 02.X.2023r.  jest możliwość uzyskania  skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w  ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ww. program realizuje:

–  Parafialny Zespół Caritas Betania Myślenice skierowania przyjmowane w środy w godz. 15.30 – 16.30.

– Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jaworniku.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901)  i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

– 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowanie wydane będzie  po wcześniejszym ustaleniu wizyty pod nr tel.  519 541 549 lub 12 272 19 98 i zgłoszeniu się do CUS z dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ww. skierowanie oraz potwierdzenie przesłanki z art. 7 cyt. wyżej  Ustawy.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych od XII.2023r.  do X.2024r.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Podprogramie:

CUS M-ce wydają uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5).

Załącznik nr 5 do Wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej, przy czym CUS wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B.

Oryginał skierowania przechowuje właściwa OPL, a kopie skierowań przechowuje CUS.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

–  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

– zasiłku celowego,  

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,  

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), 

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Bezpośredniego linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/funduszeeuropejskie-
na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl.