Program „Opieka 75+” na rok 2023

15.06.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Nazwa zadania : dofinansowanie organizacji  usług opiekuńczych w gminie

Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023, w formie dotacji celowej.  

Kwota dofinansowania :  14 817,00 zł

Całkowita wartość zadania : 24 695,00 zł

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2023, zwanego dalej Programem.


Celem Programu „Opieka 75+”
jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi ( zgodnie z art. 6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi ( zgodnie z art. 6 pkt.10 ustawy o pomocy społecznej) , a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Grupa docelowa 

Wsparciem będą objęte osoby  nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W ramach programu złożono zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację programu w celu realizacji  usług opiekuńczych u osób nowych w wieku 75+ i więcej, u których  w roku 2022 nie były świadczone usługi opiekuńcze. Program jest koordynowany w gminie przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82 poprzez organizację usług opiekuńczych, składanie sprawozdań w CAS. Programem w 2022 r. objętych będzie 5 osób w wieku 75 i więcej lat.

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach   ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Opieka 75+ na rok 2023.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82 , tel. 12 272 19 98 wew. 114  oraz na stronie internetowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

KLIKNIJ po więcej informacji