Refundacja podatku VAT

17.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W dniu 15 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających te paliwa do celów grzewczych, ustawa ta wprowadza mechanizm refundacji podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł ( w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
 • – roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 lipca 2023,
 • – roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 do dnia 29 lutego 2024r.

  Dochód ten ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później do dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.;
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.