ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Gminy Myślenice 200 h

30.06.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

13.07.2022r.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnymnymObraz1

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży- mieszkańców Gminy Myślenice 200 h

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi.
  3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Stopka 1