Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029

04.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH z dnia 4 stycznia 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029.

 1. Przedmiot konsultacji:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029

 1. Zasięg konsultacji:

Ogólnogminny – dotyczący działań istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 4 stycznia 2023 r do 17 stycznia 2023 r.

 1. Forma konsultacji:

  1. konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
  2. podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029  /pobierz/

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 17 stycznia 2023 r. w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029

 albo

 • drogą korespondencyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice z dopiskiem na kopercie:  Uwagi do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029

  albo

 • osobiście w zamkniętej kopercie: składając na Dzienniku Podawczym Centrum Usług Społecznych,  w godzinach pracy, z dopiskiem: Uwagi do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029
 • formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.
 1. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

 1. Sposób udostępnienia dokumentacji:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2023-2029 oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej  cusmyslenice.pl oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

Informacji udziela Pani Małgorzata Śmigla tel. 519 541 545, w godzinach 1100-1500

Do pobrania: