Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

25.10.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W związku z przygotowywaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, zapraszam  wszystkich zainteresowanych – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, grupy nieformalne działające na terenie Miasta i Gminy Myślenice do włączenia się w proces tworzenia powyższego projektu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: www.myslenice.pl oraz Centrum Usług Społecznych w Myślenicach: www.cusmyslenice.pl

Proces konsultacji Rocznego Programu Współpracy realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice, we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

            Jednym z elementów konsultacji będzie otwarte spotkanie stacjonarne, które odbędzie się dnia 6 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na sali konferencyjnej pok. 13. Każdy wniosek organizacji czy grupy nieformalnej przedstawiony pod dyskusję, powinien zostać zapisany na Formularzu konsultacji.

            W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2024 Gmina Myślenice planuje zlecać organizacjom pozarządowym (Rozdział 5 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 4 Programu). Porozmawiamy o aktualnych potrzebach i problemach mieszkańców, którymi w Państwa opinii mogłyby zająć się organizacje pozarządowe. Każdy ma szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Należy dobrze uzasadnić potrzebę ich realizacji oraz pamiętać, że zaproponowane zadania muszą mieścić się w katalogu zadań samorządu gminnego. Można zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak również zaproponować zupełnie nowe.

            Zachęcam każdą organizację pozarządową, by w ramach własnych struktur organizacyjnych przedyskutowała ten temat, a propozycje, sugestie, uwagi i opinie dotyczące projektu Programu złożyła na adres Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice z dopiskiem „Konsultacje” a także można przesłać drogą elektroniczną na adres: info@myslenice.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „Konsultacje” na załączonym poniżej formularzu.

            Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Myślenice nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.            Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach! Na Państwa opinie czekamy do dnia 31 października 2023 r.