Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice

15.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
 2. Wykonawca dysponuje lokalem na ternie miasta Myślenice, dostosowanym do realizacji usługi i spełniającym wymagania określone w Standardach jakości usług społecznych realizowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach stanowiących załącznik do niniejszego Rozeznania. Wykonawca w swojej ofercie wskaże jego adres 
 3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r.
 4. Godzina poradnictwa/terapii wynosi 60 minut.
 5. Czas realizacji usługi 200 h, z czego przynajmniej polowa czasu realizacji usługi winna się odbywać w godzinach popołudniowych (15:00 – 20:00)
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 150 h)                w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
 7. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.
Powr 5
Powr 5

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h,

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
 2. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi.
 3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r.
 4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.