„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

24.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, że realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt całodobowy) jest to program Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania przekazano 91 426,60 zł.

DOFINANSOWANIE: 91 426,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 91 426,60 ZŁ

Okres realizacji programu: 01.03.2023r. – 31.12.2023r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane  innych źródeł.

Gmina Myślenice w ramach programu planuje uruchomić usługę łącznie dla 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 15 osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Rezultaty i korzyści płynące z realizacji Programu dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • poprawa kondycji psychicznej, zmniejszenie poczucia frustracji przełoży się na zmniejszenie zachorowania na choroby psychiczne np. depresje,
 • poprawa zdrowia, zyskany czas członkowie rodzin/opiekunowie, będą mogli przeznaczyć na poprawę swojego zdrowia, (realizację zaplanowanych zabiegów medycznych, wyjazdy lecznicze np. do sanatoriów, itp.),
 • poprawa kondycji fizycznej (możliwość skorzystania z usług fizjoterapeutów, siłowni basenów, możliwość poświęcenia czasu na uprawianie sportu),
 • poprawa warunków bytowych poprzez realizację remontów, modernizacji, które były nie możliwe do realizacji w okresie pobytu osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania,
 • rozwój kulturalny, duchowy i społeczny członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych (kino, teatr, koncerty, spotkania towarzyskie),
 • integracja społeczna członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • niwelowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Opieki wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 4. Klauzula informacyjna RODO – CUS Myślenice
 5. Klauzula informacyjna RODO

Wypełnione druki należy dostarczyć do:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

ul. Rynek 27

– osobiście w godzinach urzędowania:

  poniedziałek – czwartek 8.00 – 18.00

  piątek 7.00-15.00

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul Rynek 27 oraz  pod nr telefonów: 12-312-70-97; 732-555-342; 733-551-181

Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.