Ogłoszenie konkursu „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

02.02.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”  w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku  pracy, gospodarki  i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.