Otwarty konkurs „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

31.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1535) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 392/XLIV/2021 z dnia29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”.