Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej (po zmianie)

14.02.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ (PO ZMIANIE)

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo neurologopedyczne oraz terapia dla – Mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 300 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne oraz terapię –  Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Poradnictwo i terapia realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi do ustalenia.
  3. Godzina poradnictwa/terapii wynosi 60 minut.