ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

30.06.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnymObraz1

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi.
  3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022 r.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Stopka 1