Świadczenie usług rehabilitacji ogólnoustrojowej. Usługi realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

11.02.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, Caritas Archidiecezji Krakowskiej wyłoniony został jako realizator usługi. Umowę na kwotę 155 999,91 zł oficjalne podpisali dzisiaj – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec.

Usługa ta skierowana jest do osób powyżej 7-go roku życia posiadających skierowanie od lekarza informujące o potrzebie objęcia rehabilitacją.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych: tel. 732 555 342 , 733 551 181, CAL Rynek 27, Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.