Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20 

04.05.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH 

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. 

1. Rodzaj zadania  

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych: