02.08.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Bez Tytulu 1

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

Myślenice dnia 02.08.2023r.

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.