Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualna terapia sensoryczna SI

22.11.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnej terapii sensorycznej SI – mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 243 godziny.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi I-XII. 2022r.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.