ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

14.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Obraz1

Opis przedmiotu usługi

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie – mieszkańców Gminy Myślenice -50 h,

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi I-XII. 2022r.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.