Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

30.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Obraz1

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1535) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 392/XLIV/2021 z dnia29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”.

1. Rodzaj zadania

  1. Niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie bezpłatnych usług rehabilitacyjnych świadczonych w gabinetach zabiegowych lub w miejscu zamieszkania   pacjenta,   dla   osób   samotnych,   starszych,   chorych,   niepełnosprawnych  i potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Usługi rehabilitacyjne powinny obejmować: fizykoterapię to jest krioterapię, naświetlania lampą biotron i lampą sollux, laseroterapię, magnetoterapię, działania prądami, działania ultradźwiękami; kinezyterapię to jest ćwiczenie i gimnastykę; masaż klasyczny, także drenaż limfatyczny i terapię manualną.

  • Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie powierzenia.