Usługa indywidualnej terapii sensorycznej SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 160 godzin.

05.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnej terapii sensorycznej SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 160 godzin.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca dysponuje lokalem na ternie miasta Myślenice, dostosowanym do realizacji usługi i spełniającym wymagania określone w Standardach jakości usług społecznych realizowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych                  w Myślenicach stanowiących załącznik do niniejszego Rozeznania. Wykonawca w swojej ofercie wskaże jego adres 
  3. Terminy realizacji usługi I-X  2023 r.
  4. Godzina wsparcia wynosi do 60 minut.
  5. Czas realizacji usługi 160h, z czego przynajmniej polowa czasu realizacji usługi winna się odbywać w godzinach popołudniowych (14:00 – 20:00)
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 160h)               w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
  7. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.