Usługa indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do okresu pełnoletniości – mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 24konsultacji.

05.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Usługa indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do okresu pełnoletniości – mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 24konsultacji.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 24 konsultacji.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca dysponuje lokalem na ternie miasta Myślenice, dostosowanym do realizacji usługi i spełniającym wymagania określone w Standardach jakości usług społecznych realizowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach stanowiących załącznik do niniejszego Rozeznania. Wykonawca w swojej ofercie wskaże jego adres 
  3. Terminy realizacji usługi: I – X 2023
  4. Godzina konsultacji wynosi do 60 minut.
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 24 konsultacje)w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
  2. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.