ZARZĄDZENIE NR 5/2023

10.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 10 stycznia 2023r.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Działając na podstawie art. 5 ust. 4, 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2021r.,poz.1535), Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 570/LVI/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.